Sr.No. Name of Office Bearer Designation
1 Shri. Sanjay B. Gaykwad President
2 Sau. Surekha P. Torvane Vic-President
3 Sau. Sangita V. Palekar Chairman
4 Shri. Harichandra P. Gavali Member
5 Sau. Baijabai G. Thakare Member
6 Shri. Bhaskar B. Patil Member
7 Shri. Santosh T. More Member